OĽANO A PRIATELIA hľadá dobrovoľníkov

Staň sa dobrovoľníkom alebo dobrovoľníčkou OĽANO A PRIATELIA a buď súčasťou boja proti mafii za podmienok uvedených nižšie v tejto výzve (ďalej len „Výzva“):

 1. Vyhlasovateľ Výzvy
  1. Vyhlasovateľom tejto Výzvy je politické hnutie OĽANO A PRIATELIA: OBYČAJNÍ ĽUDIA (OĽANO), NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI (NEKA), NOVA, SLOBODNÍ A ZODPOVEDNÍ, PAČIVALE ROMA, MAGYAR SZÍVEK, so sídlom: Zámocká 6873/14, 81101 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 42287511 (ďalej len „OĽANO A PRIATELIA“ alebo „Vyhlasovateľ“).
 2. Predmet Výzvy
  1. Vyhlasovateľ hľadá osoby, ktoré majú záujem stať sa v zmysle zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o dobrovoľníctve“) dobrovoľným bojovníkom proti mafii – dobrovoľníkom Vyhlasovateľa (ďalej len „Dobrovoľník“), ktorého činnosťou bude:
   1. propagácia Vyhlasovateľa prostredníctvom jázd na motorovom vozidle Vyhlasovateľa – historický FIAT 500, na ktorom môže byť umiestnený polep propagujúci Vyhlasovateľa, a to v rozsahu a po dohode s Vyhlasovateľom,
   2. iná činnosť v prospech Vyhlasovateľa po dohode s Vyhlasovateľom.
 3. Trvanie a územný rozsah výberového konania
  1. Výberové konanie prebieha v období od 29. júla 2023 do 27. septembra 2023 do 24:00 hod. (ďalej len „Doba trvania výberového konania“) na území Slovenskej republiky.
 4. Podmienky účasti vo výberovom konaní
  1. Výberového konania sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 16 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá je spôsobilá na právne úkony v potrebnom rozsahu a je bezúhonná (ďalej tiež „Záujemca“).
  2. Na výberovom konaní sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré
   1. kandidujú vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konajú dňa 30.09.2023, na kandidátnej listine koalície, ktorej súčasťou je Vyhlasovateľ (ďalej len „Kandidáti“),
   2. sú určené Vyhlasovateľom ako osoby, ktoré Záujemcom poskytujú Bojovníkov ako je bližšie uvedené v bode 5.3.4 tejto Výzvy,
  3. V prípade, ak sa výberového konania zúčastní osoba podľa bodu 4.2 vyššie, takáto osoba sa nemôže stať Dobrovoľníkom.
 5. Princíp a priebeh výberového konania
  1. Do výberového konania bude zaradený Záujemca, ktorý sa počas Doby trvania výberového konania zaregistruje cez internetovú aplikáciu hybajvoliť.sk, pričom pri registrácii je potrebné uviesť:
   1. meno a priezvisko,
   2. korešpondenčnú adresu,
   3. platné mobilné telefónne číslo registrované v Slovenskej republike alebo v Českej republike, za účelom informovania o priebehu výberového konania,
   4. platnú emailovú adresu,
   5. vek.
  2. Registrácia je možná aj za asistencie Kandidáta alebo inej osoby určenej Vyhlasovateľom.
  3. Zaregistrovaný Záujemca následne môže počas Doby trvania výberového konania svojou činnosťou získavať a zbierať body a čiastkové body (tzv. „Bojovníkov“), a to najmä za nasledovné činnosti:
   1. registrácia do výberového konania – 1 Bojovník,
   2. registrácia každého ďalšieho Záujemcu prostredníctvom odporúčania – 1 Bojovník,
   3. registrácia každého ďalšieho Záujemcu prostredníctvom odporučeného Záujemcu – 10% Bojovníka,
   4. nasnímanie QR kódov, ktoré budú Záujemcom sprístupňované prostredníctvom rôznych podujatí, akcií, stretnutí a iných aktivít Vyhlasovateľa. QR kódy umožňujú zbieranie rôzneho počtu Bojovníkov, v závislosti od druhu a charakteru konkrétnej aktivity.
  4. Záujemca môže nazbierať neobmedzený počet Bojovníkov.
  5. Záujemcovia si môžu vzájomne medzi sebou darovať Bojovníkov.
  6. Bližšie informácie ohľadom princípu a priebehu výberového konania bude Vyhlasovateľ zverejňovať a priebežne aktualizovať na tomto odkaze.
  7. Záujemca môže kedykoľvek zrušiť svoju registráciu do výberového konania.
 6. Výber a vyhlásenie Dobrovoľníkov
  1. Po skončení Doby trvania výberového konania zabezpečí Vyhlasovateľ spomedzi Bojovníkov, vyžrebovanie sedemdesiatich deviatich (79) Záujemcov, ktorí budú mať možnosť stať sa Dobrovoľníkom (ďalej len „Žrebovanie“). Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo z objektívnych dôvodov, najmä s ohľadom na technický stav motorových vozidiel Vyhlasovateľa - historické FIAT 500, znížiť počet vyžrebovaných Bojovníkov.
  2. Záujemca je zahrnutý do Žrebovania prostredníctvom každého svojho Bojovníka, no každý Záujemca môže byť vyžrebovaný iba raz. V prípade, že ten istý Záujemca bude vyžrebovaný opakovane, na opakované vyžrebovanie sa neprihliada.
  3. Vyhlasovateľ oznámi Záujemcovi, že bol vyžrebovaný, prostredníctvom telefónneho čísla alebo e-mailu priradeného k jeho registrácii.
  4. Účasťou vo výberovom konaní Záujemci berú na vedomie, že na to, aby sa po vyžrebovaní stali Dobrovoľníkmi, je potrebné s Vyhlasovateľom uzatvoriť zmluvu o dobrovoľníckej činnosti v zmysle Zákona o dobrovoľníctve (ďalej len „Zmluva“), a to osobne alebo prostredníctvom svojho zákonného zástupcu, v prípade osoby mladšej ako 18 rokov. Na uzatvorenie Zmluvy nie je právny nárok. Rovnako tak vyžrebovanie nezakladá povinnosť Záujemcu uzatvoriť Zmluvu. K uzatvoreniu Zmluvy dôjde v primeranom čase od oznámenia podľa bodu 6.3 tejto Výzvy.
  5. Vyžrebovaný Záujemca, ktorý nie je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B, bez ohľadu na vek, môže určiť ďalšiu osobu, ktorá je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B, a ktorá bude vykonávať dobrovoľnícku činnosť podľa Zmluvy spolu s týmto Záujemcom. Vyhlasovateľ uzatvorí Zmluvu aj s takto určenou osobou. V prípade Záujemcu mladšieho ako 18 rokov bude osoba ním určená zároveň zodpovednou plnoletou fyzickou osobou podľa § 3 ods. 3 Zákona o dobrovoľníctve.
  6. Vyžrebovaný Záujemca, ktorý je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B, ale je mladší ako 18 rokov je povinný zabezpečiť si pre výkon dobrovoľníckej činnosti podľa Zmluvy osobu podľa § 74 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke2. Táto osoba bude zároveň zodpovednou plnoletou fyzickou osobou podľa § 3 ods. 3 Zákona o dobrovoľníctve1.
  7. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vykonať Žrebovanie aj opakovane, najmä z dôvodu navýšenia kapacity motorových vozidiel určených na dobrovoľnícku činnosť, alebo z dôvodu väčšieho počtu vyžrebovaných Záujemcov, s ktorými nebolo možné uzatvoriť Zmluvu.
 7. Osobné údaje
  1. Všetky informácie a podmienky spracúvania osobných údajov v rozsahu údajov poskytnutých pri registrácii (ďalej len „Osobné údaje“), ako aj práva Záujemcov ako dotknutých osôb, sú uvedené v Zásadách spracovania Osobných údajov dostupných na tomto odkaze.
  2. Záujemca má právo podať námietku voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu Vyhlasovateľa resp. odvolať súhlas so zverejnením svojich osobných údajov na účely jeho zverejnenia počas Žrebovania Záujemcov.
 8. Záverečné ustanovenia
  1. Účasť vo výberovom konaní je dobrovoľná. Účasťou vo výberovom konaní Záujemca vyjadruje súhlas s podmienkami uvedenými v tejto Výzve a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.
  2. Vyhlasovateľ je oprávnený vylúčiť z výberového konania Záujemcov, ktorí porušia podmienky uvedené v tejto Výzve, alebo ich budú obchádzať, alebo sa pokúsia ich zneužiť, alebo budú konať v rozpore s právnymi predpismi alebo dobrými mravmi.
  3. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky uvedené v tejto Výzve alebo výberové konanie predčasne ukončiť, rovnako ako aj výberové konanie opakovať. Zmenu podmienok uvedených v tejto Výzve Vyhlasovateľ vhodným spôsobom zverejní.
  4. Vyhlasovateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Záujemcami, alebo v súvislosti s neuplatnením možnosti stať sa Dobrovoľníkom. Vyhlasovateľ nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami.

V Bratislave, dňa 29. júla 2023


1. Dobrovoľník, ktorý nedovŕšil vek 18 rokov, môže dobrovoľnícku činnosť vykonávať len so súhlasom svojho zákonného zástupcu a len pod dohľadom zodpovednej plnoletej fyzickej osoby.

2. Držiteľ vodičského oprávnenia skupiny B, ktorému bolo vodičské oprávnenie skupiny B udelené pred dovŕšením veku 18 rokov, môže do dovŕšenia veku 18 rokov, najmenej však tri mesiace, viesť motorové vozidlo skupiny B len v prítomnosti osoby sediacej na mieste spolujazdca vedľa vodiča, ktorá je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B najmenej 10 rokov a ktorú na tento účel zapíše orgán Policajného zboru do evidencie vodičov na žiadosť zákonného zástupcu.